Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Bytový fond-žádosti, smlouvy (listinná, elektronická) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volby (listinná, elektronická) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, stočné (listinná) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací aj.(listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (elektronická) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně, elektronická) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná) Ředitel školy (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) VPP (listinná, elektronicky) JSDH
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Poskytování půjčky majitelům nemovitostí Vedení evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Stavební řízení Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva a výborů Vedení seznamu čtenářů Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Vedení účetnictví Veřejně prospěšné práce Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci majitelé nemovitostí v obci obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz, členové volební komise Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hrobových míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti Občané Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Ředitel školy Plátci a příjemci Dočasní zaměstnanci Členové zásahové jednotky
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy Jmenné, datum narození, bydliště, kontatní, doručovací adresa Jmenné, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození Jmenné Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, adresní Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisy, zdrvotní prohlídky
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny,  Určení zaměstnanci, Státní úřad inspekce práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnaci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 5 let 50 let 10 let (poté archiv) 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování (poté archiv) 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let  5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 15 let 5 let 1 rok 10 let 5 let? 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 5 let (inventurní karty a ost. Účetní dokumenty), 10 let (výkazy, účetní doklady) 5 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c e c e c e c b c c c c c e c e c c c c e e c e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   262/2006 Sb., - Zákoník práce, 262/2006 Sb., - Zákoník práce, Směrnice obce - o zřízení a použití bytového fondu 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 247/1995 Sb., Zákon o volbách 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích, Není třeba vyplnit buňku. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví, 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu  300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  183/2006 Sb. stavební zákon 499/2004 Sb. O archivnictví 500/2004 Sb. Správní řád 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 128/2000 Sb., - Zákon o obcích, 257/2001 Sb., - Knihovní zákon, 561/2004 Sb. školský zákon 563/1991 Sb. O účetnictví 435/2004 Sb o zaměstnanosti 133/1985 Sb., o požární ochraně,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE